Algemene Voorwaarden


Download
Algemene Voorwaarden NB Equine Support.d
Microsoft Word document 30.4 KB

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

 

Datum: 24-3-17

 

NB Equine Support

gevestigd en kantoorhoudende te AMSTERDAM

hierna te noemen: NB Equine Support

 

Artikel 1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: NB Equine Support: het bedrijf gevestigd te Amsterdam. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; nummer 68397909, Opdrachtgever: de wederpartij van NB Equine Support.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen NB Equine Support en een opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 

Artikel 3. Offertes

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. Offertes van NB Equine Support zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de dienst heeft verstrekt. NB Equine Support zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, waarbij het bereiken van het beoogde resultaat niet altijd kan worden gegarandeerd.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. NB Equine Support zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. Indien de overeenkomst een voedingsadvies betreft, dient men in acht te nemen dat het een advies is. De opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor het gebruik hiervan. Het staat geheel vrij dit advies naar eigen inzicht wel of niet te gebruiken. Het wordt de opdrachtgever aangeraden met een dierenarts te overleggen.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens tijdig aan NB Equine Support worden verstrekt, waarvan NB Equine Support aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan NB Equine Support zijn verstrekt, heeft NB Equine Support het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. NB Equine Support is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat NB Equine Support is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan NB Equine Support de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever NB Equine Support derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

3. De duur van een opdracht kan behalve door de inspanning van de uitvoerenden worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die NB Equine Support ontvangt en de medewerking die wordt verleend. NB Equine Support kan daardoor niet exact aangeven hoelang de doorlooptijd van een opdracht zal zijn. Hetzelfde geldt voor het halen van een deadline.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. NB Equine Support stelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, licht NB Equine Support de opdrachtgever hierover van tevoren in.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen geeft NB Equine Support daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 kan NB Equine Support geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt NB Equine Support zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Alle door NB Equine Support verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, teksten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van NB Equine Support worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. NB Equine Support behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 30 dagen in acht te nemen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van NB Equine Support op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

- na het sluiten van de overeenkomst is aan NB Equine Support informatie ter kennis gekomen, welke NB Equine Support goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien NB Equine Support de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is NB Equine Support bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van NB Equine Support schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan NB Equine Support.

2. Indien een klacht gegrond is, zal NB Equine Support de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal NB Equine Support slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 

Artikel 12. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is inclusief BTW.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van NB Equine Support, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan vier werkweken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien NB Equine Support met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is NB Equine Support niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. NB Equine Support mag prijsstijgingen doorberekenen, indien NB Equine Support kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

 

Artikel 13. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door NB Equine Support aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. (Zie ook: toelichting onder Artikel 4)

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van NB Equine Support en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens NB Equine Support onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 14. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De minimale incassokosten bedragen €40,- ongeacht de hoogte van de openstaande rekening. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

- over de eerste € 2.500,- : 15%

- over met meerdere tot € 5.000,- : 10%

- over het meerdere tot € 10.000,- : 5%

- over het meerdere tot € 200.000,- : 1%

- over het meerdere vanaf € 200.000,- : 0,5%

2. Indien NB Equine Support aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. (Zie ook: toelichting onder Artikel 5)

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien NB Equine Support aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van NB Equine Support, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van NB Equine Support beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van NB Equine Support.

5. NB Equine Support  is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 16. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop NB Equine Support geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NB Equine Support niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van NB Equine Support worden daaronder begrepen.

2. NB Equine Support heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat NB Equine Support haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van NB Equine Support opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door NB Equine Support niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien NB Equine Support bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 17. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van NB Equine Support is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft NB Equine Support het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen NB Equine Support en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 68397909

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.